Ρυθμός - Λόγος - Κίνηση: Εφαρμοσμένες Παρεμβάσεις Τεχνών στην Ειδική Αγωγή - ArtsIntoSpecEdu2023

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
3 Ιουλ 2023 έως 12 Ιουλ 2023
Αθήνα

Η Μουσικοκινητική Αγωγή Orff: μια προσέγγιση με εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (εργαστήριο)

Η Μουσικοκινητική Αγωγή Orff  αποτελεί μια μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση όπου τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη έννοιες όπως η συμπερίληψη, η διαπολιτισμικότητα, η ενταξιακή εκπαίδευση έχουν βασική σημασία. Οι αρχές της ΜΚΑ Orff οικοδομούνται σε τρεις πυλώνες: τον καλλιτεχνικό, τον παιδαγωγικό και ανθρωπιστικό. Με μέσα τη μουσική, την κίνηση και τον λόγο που ενώνονται με το στοιχείο του ρυθμού οι μαθητές αλληλεπιδρούν μέσα σε μια ομαδική και συνεργατική διδασκαλία με όφελος που αφορά σε όλους τους τομείς: γνωστικό, ψυχοκινητικό και κοινωνικοσυναισθηματικό. Αναπτύσσεται η ατομικότητα και υποστηρίζεται η μοναδικότητα και η διαφορετικότητα. Κάθε παιδί βρίσκει τον δικό του τρόπο να εκφραστεί, να δημιουργήσει και να αναπτύξει την αυτενέργεια και την αυτοεκτίμηση του. Με ειδικά σχεδιασμένες διδασκαλίες, που ανταποκρίνονται στις ικανότητες του κάθε παιδιού και με έμφαση στην έννοια του καθολικού σχεδιασμού στην εκπαιδευτική διαδικασία, η ΜΚΑ Orff μοιράζεται κοινές επιδιώξεις και στρατηγικές με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Κατάρτιση διαγραμμάτων ροής και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων μέσω τέχνης για τη δημιουργία θεραπευτικού πλαισίου για άτομα με αναπηρίες (εργαστήριο)

Παρά τις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών με αναπηρίες, εξακολουθεί να υφίσταται ένας σημαντικός αριθμός παιδιών που παραμένουν αποκλεισμένα από το κοινωνικό περιβάλλον. Ανάμεσα στις επιπτώσεις έχουν καταγραφεί δυσκολίες σε γνωστικό, κοινωνικό, συναισθηματικό και βιοσωματικό επίπεδο. Ειδικότερα, έρευνες αναδεικνύουν ότι παιδιά ηλικίας 6-18 ετών έχουν κατά έξι φορές περισσότερη κατάθλιψη και απόσυρση συγκριτικά με τους συνομηλίκους, τους, τέσσερις φορές περισσότερη επιθετικότητα και τρείς φορές περισσότερα κοινωνικά προβλήματα και δυσκολίες συγκέντρωσης. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί δυσκολίες στη γλώσσα, χαμηλές επιδόσεις και λιγότερη συμμετοχή σε δραστηριότητες. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, θα παρουσιαστούν οι αρχές της κατάρτισης  ενός προγράμματος παρέμβασης, που μπορεί να εφαρμοστεί με στόχο την ενίσχυση της ολιστικής ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας παιδιών με αναπηρία. Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται στη βάση θεμελιωδών θεωριών της ανάπτυξης και ειδικότερα των θεωριών κινήτρων, της θετικής ψυχολογίας και των προσεγγίσεων για την ενιαιοποίηση των τεχνών. Θα παρουσιαστούν κλείδες παρατήρησης, πλαίσια συνέντευξης με εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους των παιδιών και βασικές αρχές επικοινωνίας και συζήτησης με τα παιδιά. Στόχος είναι η δημιουργία προγραμμάτων ροής μέσα από προγράμματα τέχνης με απώτερο σκοπό την δημιουργία θετικής ατμόσφαιρας ως προς την επικοινωνία μεταξύ των παιδιών και των εκπαιδευτικών/ φροντιστών/ γονέων τους και περισσότερη κινητοποίηση για δράση και βελτιώσεις σε γλωσσικό και βιοσωματικό επίπεδο.