Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης - Soc2012

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
2 Ιουλ 2012 έως 13 Ιουλ 2012
Λέσβος

Με ιδιαίτερη χαρά το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ως και άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του Εξωτερικού σας προσκαλεί στο 1ο Θερινό Σχολείο που θα διοργανώσει στις 2-13 Ιουλίου 2012 στον Πολιχνίτο Λέσβου με θέμα:

«Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας,

Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης»

 


Περιεχόμενο - Θεματολογία

Το αντικείμενο του 1ου Θερινού Σχολείου με το παραπάνω αντικείμενο αφορά στην εκπαίδευση σε θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών μεθόδων ανάλυσης. Εστιάζει στην εκπαίδευση επιστημόνων όλων των κλάδων σε ειδικά κυρίως θέματα ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης, καθώς και στην ουσιαστική, συνδυαστική αξιοποίηση των μεθόδων αυτών στο πλαίσιο μιας έρευνας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, αποφοίτους πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές που κινούνται στο χώρο των κοινωνικών επιστημών (π.χ. κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, κλπ.) ή σε συναφείς επιστημονικούς χώρους (π.χ. επιστήμες της αγωγής, επιστήμες υγείας, κλπ.) και οι οποίοι μοιράζονται κοινές πρακτικές σε επίπεδο σχεδιασμού και μεθοδολογίας της έρευνας και σε μεθόδους ανάλυσης και ερμηνείας ερευνητικών δεδομένων οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν σε θέματα σχεδιασμού και μεθοδολογίας της έρευνας καθώς και σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος ανάλογα με το επίπεδο εξοικείωσης τους στα θέματα που πραγματεύεται το θερινό σχολείο.

 

Στα πλαίσια αυτά, το γνωστικό αντικείμενο του 1ου Θερινού Σχολείου του Τμήματος Κοινωνιολογίας θα αναπτυχθεί σε δύο Θεματικές Ενότητες:

1η Θεματική Ενότητα: Ποσοτικές Μέθοδοι

2η Θεματική Ενότητα: Ποιοτικές Μέθοδοι

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης της μιας ή και των δύο θεματικών ενοτήτων.

 

Αίτηση Εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής και να την αποστείλουν στη γραμματεία του Θερινού Σχολείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση soc-summerschool@aegean.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 15/6/2012. Η αίτηση εγγραφής θα αξιολογηθεί από την οργανωτική επιτροπή, η οποία και θα ενημερώσει τους επιλεγέντες έως τις 20/6/2012.

 

Επιδιωκόμενοι Στόχοι

Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη τόσο των θεωρητικών όσο και των πρακτικών δεξιοτήτων των ενδιαφερομένων στο σχεδιασμό της στατιστικής έρευνας, στην ανάλυση και ερμηνεία στατιστικών δεδομένων με τη χρήση εξειδικευμένων στατιστικών λογισμικών (π.χ. SPSS, AMOS, κλπ.), ως και στον σχεδιασμό και διενέργεια της ποιοτικής έρευνας.

Τα μαθήματα στατιστικών μεθόδων και ανάλυσης θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη «στατιστικής σκέψης» και δεν θα επικεντρώσουν σε μαθηματικές πράξεις και υπολογισμούς. Η στατιστική σκέψη αναφέρεται στην ικανότητα να εξάγουμε λογικά συμπεράσματα από διαφόρων ειδών στατιστικά δεδομένα με τη βοήθεια στατιστικών μεθόδων και τεχνικών. Πιο συγκεκριμένα, ο/η ενδιαφερόμενος/η, αφού κατανοήσει τις αρχές που διέπουν τη στατιστική στα πλαίσια των κοινωνικών επιστημών, θα μάθει αφ' ενός να επεξεργάζεται ερευνητικά δεδομένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αφ' ετέρου θα μάθει ειδικές στατιστικές αναλύσεις με τη βοήθεια των οποίων θα ερμηνεύει τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία.

Το Θερινό Σχολείο επεκτείνεται και στις ποιοτικές μεθόδους στις κοινωνικές επιστήμες εξετάζοντας ένα εύρος στρατηγικών και τεχνικών ποιοτικής έρευνας,  όπως συνεντεύξεις βάθους, εθνογραφία και παρατήρηση, ομάδες εστίασης, κλπ. Επίσης, εξετάζει τεχνικές ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων, όπως ανάλυση περιεχομένου, φαινομενολογική ανάλυση, ανάλυση διαλόγων, οπτικών μέσων, κειμένων πολιτικής, κ.α.  Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα επιστημολογικά προαπαιτούμενα της κοινωνικής έρευνας έτσι ώστε να διασφαλίζονται τόσο η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των εξηγητικών προσεγγίσεων και της μεθοδολογίας άντλησης κοινωνικών δεδομένων όσο και η λογική  στόχευση των ερευνητικών υποθέσεων και των εννοιολογήσεων μέσα από την κατανοητική τους ερμηνεία και σε συνάφεια με το περιεχόμενο των κοινωνικών προβλημάτων που εξετάζονται.

Το θερινό σχολείο πλαισιώνεται με κοινωνικό πρόγραμμα και πραγματοποιείται σε ένα θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον ώστε να συνδυάζεται η παροχή γνώσης με την ευχάριστη διαμονή και ξεκούραση.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος

 

Κώστας Ρόντος

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

{loadposition donotdelete}