Γεώ-Οικονομία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη - INNOVIS2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
9 Ιουλ 2022 έως 23 Ιουλ 2022
Νάξος

Στους συμμετέχοντες φοιτητές παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αποτελείται από σημειώσεις των μαθημάτων, λίστες βιβλιογραφίας, επιστημονικά άρθρα καθώς και σύντομα αποσπάσματα από τις διαφάνειες οι οποίες θα προβάλλονται από τον κάθε ομιλητή. Η διανομή του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνει σε έντυπη μορφή με την υποστήριξη των επιστημονικών υπευθύνων, καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή, και μέσω e-mail. Επιπλέον, όσοι φοιτητές παρακολουθήσουν και τελειώσουν με επιτυχία το Θερινό Σχολείο Νάξου θα πάρουν επίσημη βεβαίωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήματος Γεωγραφίας με ECTS.