Εικόνες Μετανάστευσης στα Νότια Σύνορα. Γεωγραφία & Επικοινωνία για την Κοινωνική Αλλαγή - MIGRIMAGE_GR2022

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας & Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
4 Ιουλ 2022 έως 28 Ιουλ 2022
Λέσβος

Οι υποδομές και ο εξοπλισμός θα καλυφθούν από τα παρακάτω Τμήματα και ειδικότερα από τα εργαστήρια:

Τμήμα Γεωγραφίας

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας