Ναυτιλιακή Πληροφορική και Ροµποτική - Maritime2023

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
3 Ιουλ 2023 έως 12 Ιουλ 2023
Σύρος

Tο θερινό σχολείο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών (Smart MOVE) του Τµήµατος
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Βασικός µαθησιακός στόχος του
Θερινού Σχολείου είναι η εξοικείωση/επιµόρφωση των εκπαιδευοµένων στην ναυτιλιακή πληροφορική και την ναυτική
τεχνολογία, µε ιδιαίτερη έµφαση στη ροµποτική. Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου επιτελούνται σεµινάρια αλλά και
πρακτικά εργαστήρια τα οποία υλοποιούνται από καθηγητές του Τµήµατος αλλα και συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων καθώς
και από καταξιωµένους επιχειρηµατίες, που στόχο έχουν να προσφέρουν στους µαθητές τη δυνατοτητα της βιωµατικής
µάθησης. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα πραγµατοποιηθεί µέσω της εµπλοκής των σπουδαστών στη σχεδίαση και
ανάπτυξη ενός σύνθετου τεχνικού έργου, την κατασκευή ενός αυτόνοµου σκάφους επιφανείας ή υποβρυχίου. Θα δοθεί
έµφαση στην πρακτική εφαρµογή των εννοιών που θα διδαχθούν κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων µέσω πειραµάτων
στο πεδίο και δοκιµών σε πραγµατικές συνθήκες. Όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις και τα σεµινάρια θα
πραγµατοποιηθούν µε τη χρήση πραγµατικών δεδοµένων που θα συλλέγονται από τους αισθητήρες επί του σκάφους (ή
παρόµοιων σκαφών). Οι σπουδαστές θα συµµετάσχουν στον πρώτο διεθνή αγώνα αυτόνοµων σκαφών (1st Ro-Boat
Race) που αναµένεται να πραγµατοποιηθεί τον Ιούλιο του 2023 στη Σύρο.
Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, µεταδιδακτορικούς και άλλους
ερευνητές και γενικά σε µηχανικούς και επιστήµονες που ενδιαφέρονται για θέµατα που σχετίζονται µε τα αυτόνοµα
σκάφη και την ναυτιλιακή πληροφορική. Απευθύνεται επίσης σε επαγγελµατίες του χώρου που θέλουν να αποκτήσουν
γνώσεις σχετικά µε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη ναυτιλιακή πληροφορική. Αναµένεται ότι µετά την ολοκλήρωση του
µαθήµατος, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε ναυτικές τεχνολογίες, τους αισθητήρες, τη διαχείριση
δεδοµένων και τη ροµποτική.