Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση: Μια νέα ευρωπαϊκή κυβερνητική τέχνη - govart2013

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
1 Ιουλ 2013 έως 15 Ιουλ 2013
Λέσβος

Το θερινό σχολείο θα διεξαχθεί από 1 έως και 14 Ιουλίου στον Μόλυβο (Μήθυμνα) Λέσβου. Θα έχει ως βασικό του στόχο να καταστήσει γνωστές σε βάθος την έννοια αλλά και τις εφαρμογές της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.

Το κεντρικό ενδιαφέρον του θερινού σχολείου θα εστιασθεί στη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνή διάλογο περί διακυβέρνησης, με κεντρικό ζητούμενο τον εκδημοκρατισμό των διεθνών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Μας προσελκύουν οι ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης με πανευρωπαϊκή εμβέλεια αλλά και η ανάλυση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης ως ενός μέσου αμφισβήτησης του κράτους ως αποκλειστικού οργανωτικού παράγοντα της διεθνούς κοινότητας. 

Σκοπός

Το αντικείμενο του θερινού σχολείου, ιδιαίτερα σε επίπεδο διοργάνωσης θερινών σχολείων, θεωρείται ως απόλυτα καινοτόμο για την ελληνική πραγματικότητα, γεγονός που του διασφαλίζει σημαντική ανταγωνιστικότητα. Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει σχετική ανταγωνιστικότητα αλλά η σύνθεση της διδακτικής ομάδας και το πρόγραμμα των εισηγήσεων διασφαλίζουν μια σημαντική επίσης ανταγωνιστικότητα. Η  ομάδα των συνεργαζομένων καθηγητών με εξαιρετική εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία επί του θέματος αποτελούν σοβαρή εγγύηση για την επιτυχία των σκοπών του θερινού σχολείου. 

Η υλοποίηση του θερινού σχολείου θα επιτρέψει την παραγωγή μιας νέας αντίληψης για την διακυβέρνηση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Είναι ανάγκη να παγιωθεί ως προτεραιότητα η δημοκρατική λειτουργία (αποκέντρωση) των κέντρων λήψης αποφάσεων και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που χαρακτηρίζεται από έντονο δημοκρατικό έλλειμμα και απουσία των πολιτών από τις σχετικές διαδικασίες.

 

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Η γνώση σε βάθος της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, δηλαδή της δημοκρατικής άσκησης εξουσίας σε επίπεδο λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αλλά και σε επίπεδο λειτουργίας των εθνικών μηχανισμών λήψης αποφάσεων,
  • το ενδιαφέρον των σπουδαστών θα συνδέεται με τη δυνατότητα τους, λόγω της αποκτηθείσης εξειδικευμένης γνώσης, να συμμετέχουν σε ένα δημοκρατικό ευρωπαϊκό μηχανισμό λήψης αποφάσεων καθώς επίσης και με την αναβάθμιση του άμεσου ρόλου των πολιτών στις σχετικές διαδικασίες,
  • η απόκτηση της εξειδικευμένης αυτής γνώσης θα γίνει χάρη στην διδασκαλία από ερευνητές και ακαδημαϊκούς ευρωπαϊκού κύρους και αναγνωρισμένους γνώστες της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Είναι άξιο μνείας το γεγονός ότι οι διδάσκοντες αποτελούν ήδη μέλη μιας ερευνητικής ομάδας που εργάζεται πάνω στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο μέσω ειδικών εργαστηρίων και κοινών δημοσιεύσεων και 
  • η απόκτηση αυτής της εξειδικευμένης γνώσης θα επιτευχθεί χάρη στη βαθειά και πολύχρονη ερευνητική σχέση που έχουν τα μέλη της διδακτικής ομάδας με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τις ανθρωπιστικές δράσεις που διακρίνουν την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την παγκοσμιοποίηση και τις επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά και την οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.

 

Θεματικές Ενότητες Θερινού Σχολείου

  • Ευρωπαϊκή πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.
  • Η αποστολή των διεθνών οργανισμών στο πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης : η σημασία του περιφερισμού και η αλληλεξάρτηση των οργανωμένων περιφερειακών δομών της διεθνούς κοινότητας
  • Νέα κυβερνητική τέχνη :Ανάγκη αναθεώρησης των κλασσικών διακρατικών λογικών του ευρωπαϊκού θεσμικού συστήματος λήψης αποφάσεων
  • Η σχέση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο 

 

 

Το Θερινό Σχολείο υποστηρίζεται από το έργο του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.