Οδηγίες συμπλήρωσης περιεχομένου ιστοσελίδων Θ.Σ./Θ.Ε.Δ.

1. Επιλογή ακρωνυμίου του Θ.Σ./της Θ.Ε.Δ.

Για τις ανάγκες της ιστοσελίδας θα πρέπει να οριστεί σύντομο ακρωνύμιο στα Αγγλικά που θα τελειώνει σε 2017 (π.χ. SummerSchool2017), όπου SummerSchool το ακρωνύμιο του Θ.Σ./της Θ.Ε.Δ.

2. Ορισμός email με βάση το ακρωνύμιο του Θ.Σ./της Θ.Ε.Δ.

Με βάση το ακρωνύμιο, θα δημιουργηθεί θυρίδα email του τύπου SummerSchool2017@aegean.gr.  Η θυρίδα θα λαμβάνει τα μηνύματα που αφορούν στο Θ.Σ./στη Θ.Ε.Δ. και θα τα προωθεί στους/στις υπεύθυνους/ες που θα ορισθούν από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η (ΕΥ). 

Με τη σειρά τους θα μπορούν να απαντούν στα μηνύματα με αποστολέα την παραπάνω διεύθυνση.

Οι παραπάνω υπεύθυνοι/ες θα πρέπει να είναι χρήστες του Παν. Αιγαίου.

 

3. Ορισμός συνδέσμου URL με βάση το ακρωνύμιο του Θ.Σ./της Θ.Ε.Δ.

Η ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://summer-schools.aegean.gr/SummerSchool2017 όπου SummerSchool2017 το ακρωνύμιο που επιλέχθηκε στο βήμα 1 ανωτέρω.  Ο σύνδεσμος αυτός, αποκλειστικά και μόνο, θα πρέπει χρησιμοποιείται σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά έγγραφα, poster και ιστοσελίδες.

 

4. Περιεχόμενο για την ιστοσελίδα του Θ.Σ./της Θ.Ε.Δ. με τα παρακάτω πεδία:

 • Τίτλος / Title
 • Ακρωνύμιο / Acronym
 • Χρονική διάρκεια  (π.χ. 1-7/3/2017 ή 29/3-5/4/2017)
 • Τόπος διεξαγωγής/υλοποίησης / Place
 • Πρόγραμμα / Programme (κατά προτίμηση με μορφή πίνακα)
 • Επιστημονική - Οργανωτική επιτροπή / Organizing Committee
 • Εισηγητές-Εισηγήτριες / Invited speakers
 • Παροχές / Facilities –Venue
 • Δίδακτρα / Registration – Fees
 • Φιλοξενία – Τρόποι πρόσβασης / Accommodation-Transportation-Maps
 • Χορηγοί / Sponsors-Supporters
 • Ανακοινώσεις - Νέα / Announcements – News
 • Επικοινωνία / Contact Us

 

5. Ορισμός υπευθύνων για την ενημέρωση/επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Θ.Σ./της Θ.Ε.Δ.

Για την ενημέρωση/επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Θ.Σ./της Θ.Ε.Δ., μετά την αρχική εισαγωγή του περιεχομένου που θα σταλεί, βάσει των ζητούμενων πεδίων (βλ. ανωτέρω 4), θα πρέπει να υποδειχθούν, από τον/την ΕΥ, οι συνεργάτες οι οποίοι/ες πρέπει να είναι χρήστες του Παν. Αιγαίου.

 

6. Οδηγίες για την ενημέρωση/επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Θ.Σ./της Θ.Ε.Δ.

Η αρχική εισαγωγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας που αφορά στο Θερινό Σχολείο/στην Θερινή Εκπαιδευτική Δράση πραγματοποιείται από την τεχνική ομάδα υποστήριξης των Θ.Σ..

Στη συνέχεια, ακολουθεί η διόρθωση και ενημέρωση/επικαιροποίηση των στοιχείων από τους/τις ΕΥ του Θ.Σ./της Θ.Ε.Δ. ή τους/τις συνεργάτες που θα υποδειχθούν.

 

Οι υπεύθυνοι/ες για την ενημέρωση/επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του κάθε Θ.Σ. /της Θ.Ε.Δ. θα πρέπει αρχικά να συνδεθούν στο σύστημα από τη φόρμα εισαγωγής χρηστών στην κεντρική σελίδα των Θ.Σ./των Θ.Ε.Δ. και στη συνέχεια να μεταβούν στο/ην ανάλογο/η Θ.Σ./Θ.Ε.Δ. είτε από το μενού είτε πληκτρολογώντας στην γραμμή διευθύνσεων την πλήρη διαδρομή της ιστοσελίδας του Θ.Σ./της Θ.Ε.Δ.

Για την ενημέρωση/επικαιροποίηση του περιεχομένου, επιλέγεται, από το αριστερό μενού, η προς επεξεργασία

κατηγορία, π.χ. Home

και στη συνέχεια “Edit” πάνω από τον τίτλο του Θ.Σ./της Θ.Ε.Δ.

 

 

Από την σελίδα που εμφανίζεται μπορούμε να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο της ενότητας που έχει επιλεγεί.

 

 

Στη σελίδα αυτή μπορούμε να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο που αφορά την συγκεκριμένη ενότητα που έχουμε επιλέξει.

Για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές που έχουμε πραγματοποιήσει πατάμε το κουμπί Save στο τέλος της σελίδας. 

 

Η αντίστοιχη διαδικασία επαναλαμβάνεται και για την ελληνική γλώσσα όπου θα πρέπει αρχικά να επιλέξουμε από το εικονίδιο επάνω δεξιά την ελληνική σημαία και να επαναλάβουμε αντίστοιχα τα βήματα που ακολουθήσαμε για την ενημέρωση του αγγλικού περιεχομένου.

Επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία μπορούμε να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο και των υπόλοιπων ενοτήτων.