Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομίες και Ολοκληρωμένη Διαχείριση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές - INNOVIS2020

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
27 Ιουλ 2020 έως 9 Αυγ 2020
Νάξος

Στους συμμετέχοντες φοιτητές παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αποτελείται από σημειώσεις των μαθημάτων, λίστες βιβλιογραφίας, επιστημονικά άρθρα καθώς και σύντομα αποσπάσματα από τις διαφάνειες οι οποίες θα προβάλλονται από τον κάθε ομιλητή. Η διανομή του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνει σε έντυπη μορφή με την υποστήριξη των επιστημονικών υπευθύνων, καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή, τόσο σε συνολικά cd, όσο και μέσω e-mail. Επιπλέον, η ομάδα έργου αναλαμβάνει την εκτύπωση των εντύπων σημειώσεων και πρακτικών βοηθημάτων του Σχολείου, καθώς και των βοηθημάτων σε μορφή cd. Όσοι φοιτητές παρακολουθήσουν και τελειώσουν με επιτυχία το Θερινό Σχολείο Νάξου θα πάρουν επίσημη βεβαίωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήματος Γεωγραφίας με ECTS.