Συμβουλευτική, Εκπαίδευση και Ετερότητα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Κοινωνιολογίας
19 Ιουν 2019 έως 26 Ιουν 2019
Λέσβος

Οι συυμετέχοντες δεν θα καταβάλουν δίδακτρα για τη συμμετοχή τους

Δικαίωμα συμμετοχής στο Θερινό Σχολείο θα έχουν:

• Επιμορφούμενοι των Προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

• Υπ. Διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, κοινωνικών ή ανθρωπιστικών σπουδών, από όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας

•  Προπτυχιακοί φοιτητές κοινωνικών ή ανθρωπιστικών σπουδών, από όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας

• Επίσης, το πρόγραμμα Θερινών Σπουδών θα απευθύνεται στο διεθνές επιστημονικό κοινό από το οποίο προσδοκάται ότι θα υπάρχει ιδιαίτερη ανταπόκριση.

Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα συνεργαστούν σε ομάδες ώστε να εκπονήσουν μια επιτόπια έρευνα. Για την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών από τους φοιτητές θα πραγματοποιούνται εργαστήρια και συναντήσεις με την επίβλεψη των συμμετεχόντων καθηγητών. Οι εργασίες των φοιτητών θα παρουσιασθούν και θα βαθμολογηθούν την τελευταία ημέρα του Θερινού Σχολείου.

Ο αριθμός των φοιτητών που θα παρακολουθήσει τις εργασίες του Θερινού Σχολείου θα ανέλθει στους σαράντα (40), οι οποίοι θα επιλέγουν αναλογικά από τις παρακάτω κατηγορίες:

- είκοσι (20) άτομα από τους επιμορφούμενους των Προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

- δεκαπέντε (15) Υπ. Διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, κοινωνικών ή ανθρωπιστικών σπουδών και

- πέντε (5) προπτυχιακοί φοιτητές κοινωνικών ή ανθρωπιστικών σπουδών, από όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας.

Να σημειωθεί, ότι οι συμμετέχοντες φοιτητές του Θερινού Σχολείου που θα παρακολουθήσουν και θα αποφοιτήσουν με επιτυχία θα πάρουν πιστοποιητικό με ECTS που θα εγκριθεί από ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα αντιστοιχεί στον αριθμό των σεμιναριακών ωρών του θερινού σχολείου