Διοικηση Τουρισμού μετά την κρίση – Μεσογειακή προσέγγιση - MaTour2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
21 Μάιος 2015 έως 24 Μάιος 2015
Ρόδος

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει εμπειρίες και γνώσεις από τον κόσμο εν γένει προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν εστιασμένες στην εμπειρία της Μεσογείου. Με αυτό κατά νου, το πρόγραμμα ξεκινά με μια διαδραστική συνεδρία για τον προσδιορισμό των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τουρισμός στην περιοχή. Στη συνέχεια και καθ 'όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η έμφαση θα δίνεται σε στρατηγικά θέματα του τουρισμού ενώ παράλληλα θα δίνεται η ευκαιρία να εξετασθούν στις διάφορες ενότητες του συνεδρίου οι επιμέρους επιχειρησιακές επιπτώσεις. Το πεδίο εφαρμογής είναι ο τουρισμός στο σύνολό του.

Τέσσερις μεγάλες θεματικές ενότητες, οι οποίες διαμορφώνουν τα θεμελιώδη στοιχεία του πλαισίου για τη μελλοντική ανάπτυξη του τουρισμού, δομούν το πρόγραμμα. Η συζήτηση για κάθε μία από τις ενότητες θα διευθύνεται από διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς και θα ενσωματώσει γνώσεις και εμπειρίες τόσο από όλο τον κόσμο, όσο και από την περιοχή της Μεσογείου. Θα ακολουθεί μια συζήτηση στο πάνελ στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από την περιοχή, με σκοπό να επικεντρωθεί στην εμπειρίες και τις ευκαιρίες της περιοχής. Οι τέσσερις θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

Αγορές και Marketing: θα διερευνηθεί το τι συμβαίνει στις αγορές σχετικά με τον τουρισμό, με παραδείγματα από διάφορα μέρη του κόσμου, και πώς οι νέες τεχνολογίες μεταβάλλουν το περιβάλλον του marketing.

Ανθρώπινοι Πόροι: θα εξεταστεί το μεταβαλλόμενο πλαίσιο της απασχόλησης και της εκπαίδευσης στον τουρισμό καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες.

Ανάπτυξη Προορισμού: θα αναλυθεί η φύση και οι απαιτούμενες αλλαγές στην ανάπτυξη των προορισμών για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των κύριων ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders).

Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας: θα συζητηθεί το τι συνιστά έναν ανταγωνιστικό προορισμό και πώς η ανταγωνιστικότητα επιτυγχάνεται και διατηρείται.

 

Ημέρα

0930-

1100

1100-

1130

1130-

1300

1300-

1430

1430-

1600

1600-

1630

1630-

1800

21/5

Εισαγωγή & Ο τουρισμός στην περιοχή της Μεσογείου – Τα μεγάλα ζητήματα

Όλοι οι διδάσκοντες με την καθοδήγηση του LarryDwyer

Καφές

 

Συζήτηση:

 

Οι αγορές για τους Μεσογειακούς προορισμούς

 

Καθοδήγηση από τους Ανδρέα Παπαθεοδώρου, Πάρι Τσάρτα & Pauline Sheldon

 

Γεύμα

 

Τι συμβαίνει στις αγορές;

 

Καθοδήγηση από τους Alastair Morrison & Δημήτρη Μπούχαλη

 

Καφές

 

Οι αγορές και το διαδίκτυο

 

Καθοδήγηση από τους Δημήτρη Μπούχαλη & Μαριάννα  Σιγάλα

 

22/5

Οι ανθρώπινοι πόροι και ο ρόλος της εκπαίδευσης

Καθοδήγηση από τους Pauline Sheldon& David Airey

 

Εκτιμώντας την οικονομική επιτυχία στον τουρισμό

Καθοδήγηση από τους Larry Dwyer & David Airey

 

Αναπτύσσοντας τον προορισμό

Καθοδήγηση από τους Alison Gill & Tom Baum

 

Συζήτηση:

Ο μεταβαλλόμενος προορισμός

Καθοδήγηση από τους David Airey & Alistair Morrison

23/5

Χρησιμοποιώντας τους ανθρώπινους πόρους αποτελεσματικά

Καθοδήγηση από τους Tom Baum& Θεόδωρο Σταυρινούδη

 

Δημιουργώντας έναν ανταγωνιστικό προορισμό

Καθοδήγηση από τους Geoff Crouch& Δημήτριο Μπούχαλη

 

Ανταγωνιστικότητα στους Μεσογειακούς προορισμούς

Καθοδήγηση από τους Ανδρέα Παπαθεοδώρου & Larry Dwyer

 

Συζήτηση:

Ανταγωνιστικότητα για τη Μεσόγειο

Καθοδήγηση από τους Γιώργο Δρακόπουλο & Χάρη Λουκαρά

24/5

Επίσκεψη Πεδίου στη Ρόδο