Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές - INNOVIS2019

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
8 Ιουλ 2019 έως 21 Ιουλ 2019
Νάξος

Το Θερινό Σχολείο Νάξου "Μανώλης Μαραμαράς" 2019 αφορά το γνωστικό αντικείμενο της «Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές»  αποσκοπεί στην κατάρτιση των συμμετεχόντων προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Γεωγραφίας, Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο ειδικό αντικείμενο της Περιφερειακής Ανάπτυξης και της γεωγραφίας των καινοτομιών στον Νησιωτικό Χώρο. Το Θερινό Σχολείο Νάξου "Μανώλης Μαραμαράς" 2019 γίνεται εφέτος σε συνεργασία με την Ελληνική Γεωγραφική  Εταιρεία.

Για την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών που θα γίνουν από τους φοιτητές θα πραγματοποιούνται καθημερινά εργαστήρια και συναντήσεις με την επίβλεψη των συμμετεχόντων καθηγητών. Οι εργασίες των φοιτητών θα παρουσιασθούν και θα βαθμολογηθούν την τελευταία ημέρα του Θερινού Σχολείου στις 29.07.2018, σε panel κριτών αποτελούμενο από ακαδημαϊκούς δασκάλους, στελέχη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διδάσκοντες καθηγητές και επιστήμονες του θερινού σχολείου Νάξου.