Νησιωτικότητα, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές - INNOVIS2019

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Γεωγραφίας
8 Ιουλ 2019 έως 21 Ιουλ 2019
Νάξος

Δικαίωμα συμμετοχής στο Θερινό Σχολείο θα έχουν:

• Φοιτητές του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

• Τελειόφοιτοι και απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας ή ισότιμων της αλλοδαπής

• Άτομα από την τοπική κοινωνία της Νάξου

Οι συμμετέχοντες φοιτητές δεν θα επιβαρυνθούν με δίδακτρα.

Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα συνεργαστούν σε ομάδες ώστε να εκπονήσουν μια επιτόπια έρευνα σε κατηγορίες όπως οι ακόλουθες:

1 Πολιτιστική Διαχείριση και Ανάπτυξη

2 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη στoν χώρο του Αιγαίο

3 Ευρωπαϊκή Ένωση και Νησιωτική Πολιτική

4 Οικιστικό Δίκτυο και Μεταφορές στο Αιγαίο

6 Οικονομική Ανάπτυξη του Αιγαίου μέσα από τη «Δια Βίου Μάθηση»

            Για την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών από τους φοιτητές θα πραγματοποιούνται καθημερινά εργαστήρια και συναντήσεις με την επίβλεψη των συμμετεχόντων καθηγητών. Οι εργασίες των φοιτητών θα παρουσιασθούν και θα βαθμολογηθούν την τελευταία ημέρα του Θερινού Σχολείου.

Ο θεσμός του Θερινού Σχολείου "Μανώλης Μαρμαράς" περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας, ως «Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας» που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές του Τμήματος Γεωγραφίας αλλά και οι φοιτητές των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου http://www.geo.aegean.gr/updates/files/[news][983cc8e9bd02ae5].pdf

         Ο αριθμός των φοιτητών που θα παρακολουθήσει τις εργασίες του Θερινού Σχολείου Νάξου θα ανέλθει στους σαράντα (40). Θα επιλεγούν, κατά προτεραιότητα, δεκαπέντε (15) φοιτητές από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δεκαπέντε (15) φοιτητές και τελειόφοιτοι από τα υπόλοιπα Πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας, και, τέλος, δέκα (10) άτομα από την τοπική κοινωνία της Νάξου. Τέλος να σημειωθεί, επειδή θεωρείται ως μάθημα του Τμήματος Γεωγραφίας, έχει αποφασισθεί να μην υπάρχουν δίδακτρα για τους συμμετέχοντες φοιτητές του Θερινού Σχολείου.